समुह र सहकारी नविकरणको लागि चाहिने आवश्यक कागजातहरु ।