बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शिक्षा शाखाको स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम(०७८/०७९)

२०७८/०७९ 09/12/2021 - 16:03

स्वास्थ्य शाखाको स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम(०७८/०७९)

२०७८/०७९ 09/12/2021 - 16:02

आयूर्वेद शाखाको स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम(०७८/०७९)

२०७८/०७९ 09/12/2021 - 15:58

पञ्जिकरण शाखाको स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम(०७८/०७९)

२०७८/०७९ 09/12/2021 - 15:56

पशुपंक्षी विकास शाखाको स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम(०७८/०७९)

२०७८/०७९ 09/12/2021 - 15:51

कृषि विकासको स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम(०७८/०७९)

२०७८/०७९ 09/12/2021 - 15:47

शिक्षा शाखा आ.व. २०७७/०७८ को स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम

७७/७८ 09/27/2020 - 14:39

कृषि शाखा आ.व. २०७७/०७८ को स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम

७७/७८ 09/27/2020 - 14:38

आयूर्बेद शाखा आ.व. २०७७/०७८ को स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम

७७/७८ 09/27/2020 - 14:28

पशुपंक्षी विकास शाखा आ.व.२०७७/०७८ को स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेट

७७/७८ 09/26/2020 - 14:13

Pages