गा.पा. क्षेत्रको आ.व २०७४-०७५ योजनाहरु

गाउँपालिका क्षेत्र

सि.नं.

गाउँपालिका तर्फको

कार्यान्वयन हुन स्थान विनियोजित रकम हजारमा खर्च रकम    थप         विवरण

चिम्टी नदी  प्रोटेक्सन वर्क र जिता नदी सरभइ र डिजाइन

गाउँपालिका क्षेत्र

२०००

   

बल्ची कल्भर्ट नयाँ पुलको

सोनरा

१४००

   

दुई तिर इटाको डिहवार स्थान बल्चीको पुछार निर्माण भएकोमा

बल्चीको पुछार

७००

   

होमपाइप खरिद तथा जडान कार्य

गाउँपालिका क्षेत्र

१०००

   

डाढा र दुर्गापुर सडक मा माटो तथा ग्राइभेल कार्य

गाउँपालिका क्षेत्र

१३००

   

विन्दुल यादवको घर देखि जहर यादवको घर सम्म माटो ग्राइभल

वडा नं. २

१२५

   

दुर्गा यादवको घर देखि पूर्व होम पाइप जडान

वडा नं. २

१५०

   

सोनरा पकरी दिना भद«ी (मुसहरी टोल पोखरी डिल)

वडा नं. १

२५०

   

विरेन्द« रामको सालिक चौक पार्क निर्माण

वडा नं. ४

३००

   

१०

गा.पा. एम्बुलेन्स (बर्थिङ्ग सेन्टर बथनाहा )

गाउँपालिका क्षेत्र

१५००

   

११

ट्रान्सफरमर खरिद जडान

गाउँपालिका क्षेत्र

१०००

   

१२

सामुदायिक भवन परसाही टोल

गाउँपालिका क्षेत्र

४००

   

१३

चिम्टी चौक गेड महाराज मन्दिर निर्माण

गाउँपालिका क्षेत्र

२५०

   

१४

डाढा शिवनन्दन चौक देखि पकरी सम्म माटो ग्राइभल

गाउँपालिका क्षेत्र

३५००

   

१५

सोनरा सामुदायिक भवन (रामदेव रेन्जर)

गाउँपालिका क्षेत्र

५००

   

१६

बलिया मंठ मन्दिर निर्माण र कम्पाउन्ड वाल

वडा नं. ४

३०००

   

१७

लक्ष्मीनिया टोल शिव मन्दिर र हनुमान मन्दिर

वडा नं. ४

५००

   

१८

बलिया मदरसा देखि ट्रान्सफरमर बेचन राई घर देखि बलिया मंठ सम्म

वडा नं. ४

१०००

   

१९

विपद व्यवस्थापन कोष निर्माण तथा कार्यक्रम खर्च

गाउँपालिका क्षेत्र

२५००

   

२०

वहुक्षेत्रिय पोषण योजना कार्यक्रम खर्च

गाउँपालिका क्षेत्र

१३००

   

२१

स्वास्थ्य कार्यक्रम खर्च

गाउँपालिका क्षेत्र

४०००

   

२२

शिक्षा कार्यक्रम खर्च

गाउँपालिका क्षेत्र

१४००

   

२३

नदी नियन्त्रण

गाउँपालिका क्षेत्र

२५००

   

२४

वैकल्पप्क उर्जा

गाउँपालिका क्षेत्र

१०००

   

२५

निर्वाचित पदाधिकारीको अवलोकन भ्रमण अनुगमन कर्मचारी

 

७००

   

२६

महिला क्षेत्र

 

१००

   

२७

खानेपानी इनार , टयुवेल , बोरिङ्ग

 

१०००

   

२८

चिम्टी (मुसलमान टोल) कल्भर्टको सलाइब

गाउपालिका क्षेत्र

८००

   

२९

सोनरा कल्भर्ट ढलान

गाउपालिका क्षेत्र

८००

   

३०

महदेवा चौकमा भगवती मन्दिर मर्मत सम्भार

गाउपालिका क्षेत्र

१५०

   

३१

पकरी इदगहको प्लास्६र

गाउपालिका क्षेत्र

२००

   

३२

कवरगाह बलची

गाउँपालिका क्षेत्र

१५०

   

३३

पकरी मुसहरी ६ोल देखि मिश्रीलालको ३र मा६ो ग्राइभल

गाउँपालिका क्षेत्र

५००

   

३४

महादेवा महादेव मन्दिर विकास कार्यक्रम

गाउँपालिका क्षेत्र

३००

   

३५

महादेवा वडा नं.२ वडा कार्यालय भवन देखि हनुमाननगर रोड सम्म , नहरको ीभात दबलप चयबम माटो , ग्राइभल

वडा नं. २

५००

   

३६

व८ा नं. द्धमा आखा८ा बाउन्८री वाल र ३र मर्मत

गाउँपालिका क्षेत्र

२५०

   

३७

बिजुली पोल , तार खरिद

गाउपालिका क्षेत्र

१५००

   

३८

सरसफाई कार्यक्रम

गाउपालिका क्षेत्र

६००

   

३९

भगवतपुर दुर्गा मन्दिर

गाउपालिका क्षेत्र

५००

   

४०

एक बर्षा थान मन्दिर निर्माण

गाउपालिका क्षेत्र

४००

   

४१

विन्देश्वरी शाहको घर देखि हेल्थपोष्ट सम्म पक्की नाला

गाउपालिका क्षेत्र

५००

   

४२

बलिया मदर्सा अधुरो भवन निर्माण

गाउपालिका क्षेत्र

२५०

   

४३

गोसाई खंगको घर देखि कपलेश्वर साहको घर सम्म माटो ग्राइभल

 

५००

   

४४

दिनाभद्री मन्दिर मुसहरी टोल

 

१५०

   

४५

जनता रा.प्रा.वि. ढिकुली ९ बथनाहा शिक्षक अनुदान

 

१००

   

४६

आर्थिक सहयोग

गाउपालिका क्षेत्र

५००

   

४७

डिप बोरिगङ्ग (हुरियाहाको ओरिपटी)

वडा नं. ३

६०००

   

४८

जोगिन्दर साफी घर देखि रामदेव शर्माको घर सम्म  माटो , ग्राइभल , रामनाथ पोखरी सम्म

गाउपालिका क्षेत्र

५००

   

४९

मझौरा मस्जिद मर्मत

मझौरा

१००

   

५०

मझैौरा विद्यालय (हनुमान मन्दिर)

मझौरा

१००

   

५१

छट फुट भएको योजना ं थप घट

गाउपालिका क्षेत्र

१८००

   

५२

लैंगीक समानता सिप मुलक , महिला हिंसा क्षमता अभिवृद्धि

गाउपालिका क्षेत्र

२०००

   

५३

बाटो ढलाई वा डिप बोरिग

गाउपालिका क्षेत्र

४०००

   

५४

गा.पा.कार्यालयको चर्पी निर्माण कार्यमा

गाउपालिका क्षेत्र

२५०

   

५५

पुुस्तकालय

गाउपालिका क्षेत्र

१००

   

५६

भागवत मंडलको दुकान घर देखि दक्षिण तर्फ बाटोमा माटो , ग्राइभल र होमपाइप

वडा नं. ५

३००

   

५७

सामुदायिक विद्यालयहरुको आर्थिक प्रशासन सुधार कार्यक्रमको लागि प्रत्येक विद्यालयका प्र.अ. र कर्मचारीहरु र यस गाउँपालिकाको कर्मचारी समेतको अभिमुखीकरण

गाउँपालिका क्षेत्र

५००

   

५८

पोखरी मर्मत सम्भार कार्य

गाउँपालिका क्षेत्र

४००

   
 

जम्मा

 

५८०७५

   

 

आर्थिक वर्ष: