रोजगार संयोजकका संक्षिप्त सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।