रोजगार संयोजक पदको लिखित परीक्षा स्थगित गरिएको वारे ।