वडा न‌ं. २ को आ.व. २०७४/०७५ को योजनाहरु

 

क्र.सं.

कार्यक्रमरआयोजनाको नाम

कार्यान्वयन हुने स्थान

विनियोजित रकम हजारमा

  खर्च          रकम                          उपभोकता  अध्यक्षको नाम                 थप विवरण         

महादेवा पिपर चौक देखि पश्चिम महादेवा चन्द्र नहर सम्म माटो, ग्राइभल

वडा नं. २

२००

     

महादेवा रा.प्रा.वि. मा बाउन्ड्री वाल तथा माटो ग्राइभल

वडा नं. २

५००

     

बसीलाल माझी घर देखि पश्चिम मंडल टोल हुदै बासुदेव खंगको माटो , ग्राइभेल

वडा नं. २

५००

     

चन्द« नहरमा लभकाटोल सम्म र लभका टोल देखि पूर्व चन्द्र नहर सम्म

वडा नं. २

७००

     

विन्देश्वर घर देखि उत्तर गोरयारी नेमानी ठाकुर घर हुदै नहर सम्म माटो , ग्राइभेल

वडा नं. २

१५००

     

रा.प्र्रा.वि. अकवरपुरको बाउन्ड्री वाल मर्मत तथा घर मर्मत कार्य

वडा नं. २

१०००

     

अकवरपुरको जिता नदी सिसवा चौरी नालाइ झा र लौगी टोल नजिक नला डिलसम्म माटो ग्राइभेल

वडा नं. २

१०००

     

कजोली मुल सडक देखि पूर्व मनरुप मंडल को घर हुदै पोखरी डिलसम्म माटो ग्राइभेल

वडा नं. २

५००

     

सार्वजनिक पोखरी मर्मत तथा घाट निर्माण

वडा नं. २

५००

     

१०

जोगिन्दर मंडल को घर देखि पूर्व पोखरी डिल र मुल सडक देखि खटर यादव को घर सम्म माटो ग्राइभेल

वडा नं. २

३००

     

११

ग्राम देवता चकला र कजोली तथा महन्थ थान कजोली बाउन्ड्री बाल निर्माण

वडा नं. २

३००

     

१२

रा.प्र्रा.वि. कजोलीको बाउन्ड्री वाल मर्मत कार्य

वडा नं. २

५००

     

१३

सिचाईको लागि बोरिग थान १५

वडा नं. २

७५०

     

१४

खुला दिसा मुक्त

वडा नं. २

२००

     

१५

सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गामा वृक्षारोपन तथा संरक्षण कार्यको लागि

वडा नं. २

१००

     

१६

कृषि कार्यको लागि विद्युत पोल तार जडान

वडा नं. २

३००

     

१७

जिता नदीमा सिचाईको लागि कच्ची बाँध निर्माण

वडा नं. २

३००

     

१८

ग्राम देवता चकला थानको लागि

वडा नं. २

२५०

     

१८

अकवरपुर सार्वजनिक पोखरी नहर पश्चिम मंडल पोखरीमा धार निर्माण तथा मर्मत

वडा नं. २

५००

     
 

कुल जम्मा

 

९९००

     

आर्थिक वर्ष: